Sổ nhật ký mua hàng

12 tháng trước

SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

Đây là loại tài liệu dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng tồn kho của đơn vị, như: Nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa;… Sổ Nhật ký mua hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo hình thức trả tiền sau (mua chịu). Trường hợp trả tiền trước cho người bán thì khi phát sinh nghiệp vụ cũng ghi vào sổ này.

Bước 1: Truy cập giao diện Sổ nhật ký mua hàng

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Báo cáo, tại Báo cáo mua hàng , chọn Sổ nhật ký mua hàng.

 
1. Truy cập sổ nhật ký mua hàng 

Bước 2: Điền thông tin muốn lọc

Giao diện sẽ hiển thị 1 bảng điền thông tin, bao gồm:

  • Kỳ báo cáo: Cho phép người dùng chọn thời gian muốn lọc thông tin.
  • Từ ngày – đến ngày: Tự động nhập theo kỳ báo cáo đã chọn. Người dùng có thể chọn thời điểm khác ngoài các kỳ báo cáo đã có.

Sau khi đã nhập xong các thông tin yêu cầu, bấm chọn [Lấy dữ liệu]

2. Lọc dữ liệu

Bước 3: Nhận dữ liệu báo cáo Sổ nhật ký mua hàng

Tại đây, giao diện sẽ hiển thị báo cáo dữ liệu theo thời gian mà người dùng yêu cầu.

3. Hiển thị báo cáo

Tại đây, người dùng có thể lọc sổ nhật ký này với mốc thời gian khác, bằng cách bấm chọn nút [Lấy dữ liệu]. 

Các bài viết liên quan:

Hướng dẫn xem Báo cáo chi tiết tồn kho

Báo cáo tổng hợp tồn kho

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng hợp công nợ trả nhà cung cấp

Sổ nhật ký chung 

Kaike.vn

Danh mục