Ghi tăng công cụ dụng cụ

2 năm trước

GHI TĂNG CCDC

 Để thực hiện tạo dữ liệu ghi tăng công cụ dụng cụ (CCDC), người dùng cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Truy cập giao diện Ghi tăng CCDC

Người dùng đăng nhập vào phần mềm kế toán Kaike. Tại menu Tổng hợp, chọn Ghi tăng tại mục Công cụ dụng cụ

1. Truy cập giao diện ghi tăng CCDC – Kaike Professional

Bước 2:  Thêm mới Ghi tăng CCDC

CCDC được hạch toán tại mục Chứng từ mua hàng sẽ tự động được ghi tăng và hiển thị tại màn Ghi tăng CCDC. Trường hợp người dùng tiến hành hạch toán mua CCDC tại phần phiếu kế toán thì sẽ truy cập ghi tăng CCDC để tiến hành ghi tăng tài sản.

Tại màn hình giao diện này, ấn nút [Thêm]

2. Thêm ghi tăng CCDC- Kaike Professional

3. Nhập thông tin ghi tăng CCDC

Người dùng sẽ nhập các thông tin ghi tăng CCDC bao gồm:

  • Số chứng từ: Hệ thống sẽ hiển thị danh sách chứng từ mua CCDC tại mục Phiếu kế toán đã nhập trước đó.
  • Ngày hạch toán; Diễn giải: Sau khi chọn Số chứng từ, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin ngày hạch toán kèm theo.
  • Mã CCDC: Chọn mã tương ứng.
  • Tên CCDC: Sau khi chọn Mã CCDC, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin ngày hạch toán kèm theo.
  • Số lượng: Nhập số lượng đã mua
  • Nguyên giá: Nhập nguyên giá đã mua
  • Đơn vị sử dụng: Chọn đơn vị/phòng ban sử dụng (người dùng có thể bỏ qua).

Sau đó ấn [Lưu] hoặc [Lưu hoặc thêm đóng] để lưu lại thông tin ghi tăng CCDC.

3. Nhập thông tin ghi tăng CCDC – Kaike Professional
 

Sau khi ghi tăng thành công, phần mềm sẽ hiển thị danh sách ghi tăng CCDC như sau: 

4. Ghi tăng CCDC thành công – Kaike Professional

 

 

Kaike.vn

Danh mục