Khế ước vay

1 năm trước

THÊM KHẾ ƯỚC VAY

 Bài viết hướng dẫn khai báo các Khế ước vay phát sinh trước và sau ngày bắt đầu sử dụng phần mềm.

1. Truy cập Giao diện Khế ước vay

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Tổng hợp, chọn Khế ước vay.

1.1 Truy cập Kế ước vay – Kaike Professional

Bấm chọn [Thêm] để hiển thị bảng nhập khế ước vay

1.2. Bấm nút Thêm – Kaike Professional

2. Thêm thông tin khế ước vay cũ

Hiển thị bảng thêm khế ước vay. Đối với khế ước vay cũ, phát sinh trước khi sử dụng phần mềm, người dùng thao tác như sau:

 • Loại khế ước: Chọn Khế ước cũ.
 • Thông tin chung: Nhập thông tin chung của khế ước vay(Theo ảnh 2.1)
 • Thông tin giải ngân: Nhập thông tin giải ngân (Theo ảnh 2.1) 
2.1. Khế ước cũ. Nhập thông tin giải ngân – Kaike Professional
 • Lãi suất: Lựa chọn các thông tin lãi suất trong hợp động kế ước vay. Sau đó, bấm nút [Thêm dòng] để hiện dòng nhập thông tin lãi suất. (Theo ảnh 2.2)
2.2. Khế ước cũ. Nhập thông tin lãi suất – Kaike Professional
 • Kỳ trả nợ: Lựa chọn các kỳ trả nợ trong hợp động kế ước vay. (Theo ảnh 2.3)
2.3. Khế ước cũ. Nhập kỳ trả nợ – Kaike Professional
 • Lịch trả nợ: Người dùng có thể theo dõi lịch trả nợ theo thông tin đã nhập tại các mục trước đó.
2.4. Khế ước cũ. Kiểm tra lịch trả nợ – Kaike Professional

Sau khi kiểm tra chính xác các dữ liệu, người dùng bấm chọn [Lưu].

Lưu ý: Đối với nút [Ghi sổ kế toán], Người dùng cần kiểm tra chính xác các thông tin trước khi bấm vào chức năng này. Hoặc đến cuối kỳ kế toán bấm ghi sổ kế toán. Bởi hệ thống sẽ không cho phép người dùng sửa/xóa thông tin sau khi ghi sổ kế toán.

3. Thêm thông tin khế ước vay mới

Hiển thị bảng thêm khế ước vay. Đối với khế ước vay mới, phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm, người dùng thao tác như sau:

 • Loại khế ước: Chọn Khế ước cũ.
 • Thông tin chung: Nhập thông tin chung của khế ước vay(Theo ảnh 3.1)
 • Thông tin giải ngân: Nhập thông tin giải ngân (Theo ảnh 3.1) 
3.1. Khế ước mới. Nhập thông tin giải ngân – Kaike Professional
 • Lãi suất: Lựa chọn các thông tin lãi suất trong hợp động kế ước vay. Sau đó, bấm nút [Thêm dòng] để hiện dòng nhập thông tin lãi suất. (Theo ảnh 3.2)
3.2. Khế ước mới. Nhập thông tin lãi suất – Kaike Professional
 • Kỳ trả nợ: Lựa chọn các kỳ trả nợ trong hợp động kế ước vay. (Theo ảnh 2.3)
3.3. Khế ước mới. Lựa chọn các kỳ trả nợ – Kaike Professional
 • Lịch trả nợ: Người dùng có thể theo dõi lịch trả nợ theo thông tin đã nhập tại các mục trước đó.
3.4. Khế ước mới. Kiểm tra lịch trả nợ – Kaike Professional

Sau khi kiểm tra chính xác các dữ liệu, người dùng bấm chọn [Lưu].

Lưu ý: Đối với nút [Ghi sổ kế toán], Người dùng cần kiểm tra chính xác các thông tin trước khi bấm vào chức năng này. Hoặc đến cuối kỳ kế toán bấm ghi sổ kế toán. Bởi hệ thống sẽ không cho phép người dùng sửa/xóa thông tin sau khi ghi sổ kế toán.

4. Tạo khế ước vay thành công

Thông tin các khế ước vay đã tạo sẽ hiển thị ngoài màn hình danh sách Khế ước vay. Khi chưa chọn Ghi sổ kế toán, người dùng hoàn toàn có thể truy cập lại để chỉnh sửa các thông tin khế ước vay.

4. Thông tin các khế ước vay – Kaike Professional
Kaike.vn

Danh mục