Sổ theo dõi CCDC

2 năm trước

SỔ THEO DÕI CCDC

Để thực hiện truy cập sổ theo dõi (CCDC), người dùng cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Truy cập giao diện Sổ theo dõi CCDC

Người dùng đăng nhập vào phần mềm kế toán Kaike. Tại menu Tổng hợp, chọn Sổ theo dõi CCDC tại mục Công cụ dụng cụ

1. Truy cập sổ thoe dõi CCDC – Kaike Professional

Bước 2:  Lọc dữ liệu sổ theo dõi CCDC

Người dùng tiến hành nhập các điều kiện lọc sổ theo dõi CCDC:

  • Thời gian: 

– Tùy chọn: Được phép nhập tùy chọn thời gian

– Năm tài chính: Theo năm tài chính mà người dùng đã thiết lập khi khởi tạo phần mềm (Thường sẽ là từ 01/01 – 31/12)

– Các kỳ kế toán: Kỳ 1; Kỳ 2; Kỳ 3; Kỳ 4

  • Từ ngày: Nhập ngày tùy chọn (Trường hợp thời gian chọn bên trên là Tùy chọn)
  • Tên đơn vị: Nhập đơn vị được phân bổ CCDC. Trường hợp muốn theo dõi tình trạng sử dụng CCDC của toàn bộ bộ phận, người dùng không nhập mục này.
2. Nhập yêu cầu lọc theo dõi CCDC – Kaike Professional

Bước 3:  Thông tin theo dõi CCDC

Thông tin tình trạng ghi tăng, ghi giảm và phân bổ CCDC theo thời gian và đơn vị đã lọc sẽ hiển thị tại màn hình này.

3. Chi tiết sổ theo CCDC theo yêu cầu lọc – Kaike Professional

Người dùng có thể thực hiện lấy dữ liệu theo thời gian và đơn vị được phân bổ khác theo nhu cầu.

 

 

Kaike.vn

Danh mục