Sổ chi tiết các tài khoản 

2 năm trước

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN – KAIKE FEE

Bước 1: Truy cập báo cáo Sổ chi tiết các tài khoản 

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Báo cáo, tại Tổng hợp chọn Sổ chi tiết các tài khoản.

1. Truy cập giao diện sổ chi tiết các tài khoản – Kaike Free

Bước 2: Lọc điều kiện cần theo dõi

Người dùng tiến hành nhập các điều kiện lọc Sổ chi tiết các tài khoản:

  • Thời gian: 

– Tùy chọn: Được phép nhập tùy chọn thời gian

– Năm tài chính: Theo năm tài chính mà người dùng đã thiết lập khi khởi tạo phần mềm (Thường sẽ là từ 01/01 – 31/12)

– Các kỳ kế toán: Kỳ 1; Kỳ 2; Kỳ 3; Kỳ 4

  • Từ ngày – Đến ngày: Nhập ngày tùy chọn (Trường hợp thời gian chọn bên trên là Tùy chọn)
  • Tài khoản: Nhập tài khoản cần theo dõi số liệu. Trường hợp muốn theo dõi toàn bộ tài khoản kế toán, người dùng không nhập mục này.
2. Nhập điều kiện lọc – Kaike Free

Bước 3: Thông tin theo dõi tài khoản kế toán

Thông tin tình trạng số phát sinh và số dư theo thời gian và đơn vị đã lọc sẽ hiển thị tại màn hình này.

3. Sổ chi tiết tài khoản tiền mặt của năm tài chính – Kaike Free

Người dùng có thể thực hiện lấy dữ liệu theo thời gian và tài khoản kế toán khác theo nhu cầu.

Kaike.vn

Danh mục