Danh mục Loại tài sản cố định

2 năm trước

DANH MỤC LOẠI TÀI SẢN

Bước 1: Truy cập danh mục Tài khoản kế toán

Tại màn hình này người dùng có thể tạo loại tài sản cố định cho doanh nghiệp của mình.

Người dùng truy cập đường dẫn sau: Danh mục >> Loại tài sản cố định. (https://app.kaike.vn/category/assetType).

Truy cập Loạn tài sản cố định

 

Hệ thống hiển thị mặc định một số loại TSCĐ. Trường hợp khi người dùng muốn thêm loại TSCĐ, vui lòng ấn vào nút [Thêm] để tạo mới danh muc loại tài sản:

Thêm loại TSCĐ

Để tạo mới người dùng cần điền các thông tin bao gồm:

  • Nhóm TSCĐ: là trường bắt buộc, người dùng chọn TSCĐ hữu hình hoặc TSCĐ vô hình
  • Mã loại tài sản: là trường bắt buộc, người dùng nhập mã. VD: 001
  • Tên loại tài sản: là trường bắt buộc nhập, nhập tên chi tiết của loại tài sản. VD: Kho hàng
  • TK nguyên giá và TK khấu hao: lấy giá trị mặc định là 211
  • TK chi phí: là trường bắt buộc chọn, chọn 91121 hoặc 91122

Người dùng điền thông tin và ấn “Lưu” để cập nhật dữ liệu vào hệ thống.

Danh sách Loại tài sản cố định

 

 

Kaike.vn

Danh mục