Danh mục Nhóm đối tượng

2 năm trước

DANH MỤC NHÓM ĐỐI TƯỢNG.

Tại màn hình này doanh nghiệp có thể thêm nhóm đối tượng bao gồm khách hàng, nhà cung cấp. Người dùng truy cập phần mềm Kế toán Kaike Free, tại Menu Tổng hợp, chọn Phiếu kế toán.

 

Truy cập danh mục nhóm đối tượng
  • Người dùng muốn tạo dữ liệu cho nhóm đối tượng, bấm nút [Thêm]. Màn hình Thêm mới được hiển thị dưới đây:

     

    Thêm mới nhóm đối tượng
  • Sau khi người dùng nhập hết vào các trường bắt buộc. Ấn nút Lưu để lưu lại thông tin đối tượng vừa được tạo. Thông tin khách hàng, nhân viên hoặc nhà cung cấp được lưu thành công sẽ được hiển thị tại danh sách nhóm đối tượng

     

    Danh sách nhóm đối tượng

 

 

Kaike.vn

Danh mục