Danh mục Vật tư hàng hóa

8 tháng trước

THÊM DANH MỤC VẬT TƯ HÀNG HÓA

Người dùng truy cập danh mục vật tư hàng hóa để thêm các thông tin của vật tư hàng hóa, dịch vụ.

Bước 1: Truy cập giao diện Vật tư hàng hóa

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Danh mục, chọn Vật tư hàng hóa.

1. Truy cập danh mục vật tư hàng hóa- phần mềm kế toán Kaike Free
1. Truy cập danh mục vật tư hàng hóa

Bước 2: Thêm thông tin Vật tư hàng hóa

2.1 Thêm thủ công thông tin vật tư hàng hóa

Người dùng bấm chọn nút [THÊM] thông tin vật tư hàng hóa để thêm thủ công từng vật tư hàng hóa

 

2. Chọn thêm mới VTHH - phần mềm Kaike Free
2. Chọn thêm mới thủ công VTHH

Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *), lưu ý dữ liệu nhập vào phải đúng định dạng của từng trường. Có các lưu ý như sau:

  • Mã: Gồm các ký tự và số viết liền không dấu.
  • Đơn vị tính: Chọn đơn vị tính nhỏ nhất của vật tư hàng hóa.
3. Nhập thông tin vật tư hàng hóa - phần mềm kế toán Kaike Free
3. Nhập thông tin vật tư hàng hóa thủ công

 Tiếp theo nhấn nút [LƯU] để lưu lại thông tin vật tư hàng hóa vừa tạo. Nếu tất cả các thông tin nhập vào hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo thêm mới thành công. Thông tin vật tư hàng hóa, dịch vụ hoặc thành phẩm vừa tạo sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách.

2.2. Thêm mới vật tư hàng hóa từ file excel 

Để thêm mới vật tư hàng hóa từ file excel, người dùng chọn [CẬP NHẬT BẰNG EXCEL]

Giao diện sẽ hiển thị như hình 2.2.1 dưới đây. Người dùng bấm nút [Tệp mẫu danh sách vật tư hàng hóa] để tải tệp mẫu.

 
2.2.1. Tải tệp mẫu danh mục - phần mềm kế toán Kaike FRee
2.2.1. Tải tệp mẫu danh mục

Từ tệp mẫu excel đã có, người dùng nhập thông tin danh mục vật tư hàng hóa theo hướng dẫn của file mẫu. Sau đó quay trở lại màn hình phầm mềm kế toán Kaike, người dùng tải file dữ liệu lên hệ thống. 

2.2.2. Nhập thông tin vật tư hàng hóa theo file mẫu
2.2.2. Nhập thông tin vật tư hàng hóa theo file mẫu

Quay trở lại màn hình phần mềm kế toán Kaike, người dùng chọn nút [Chọn tệp] để tải lên file thông tin có sẵn. Sau đó bấm nút [Tiếp tục].

Phần mềm sẽ kiểm tra các thông tin người dùng đã nhập và hiển thị các bảng kiểm tra số dòng hợp lệ 

2.2.3. Kiểm tra thông tin vật tư hàng hóa
2.2.3. Kiểm tra thông tin vật tư hàng hóa

Nếu có chứa các dòng dữ liệu không hợp lệ (Thiếu, không đúng định dạng) thì hệ thống sẽ hiện thông tin số lượng các dòng hợp lệ và không hợp lệ lên màn hình. Người dùng chọn [Tải xuống tệp kết quả] để sửa lại theo hướng dẫn trong file. Sau đó tải lại file lên hệ thống.

Khi tất cả các dòng dữ liệu đã hợp lệ, người dùng bấm nút [Tiếp tục].

2.2.4. Thông báo kế quả kiểm tra danh sách nhập thông tin vật tư hàng hóa
2.2.4. Thông báo kế quả kiểm tra danh sách nhập thông tin vật tư hàng hóa

Màn hình thông báo kết quả nhập dữ liệu, người dùng bấm nút [Hoàn thành] để hoàn tất quá trình tải dữ liệu lên hệ thống.

Bước 4: Thêm mới vật tư hàng hóa thành công – sửa thông tin vật tư hàng hóa

Ngoài ra hệ thống còn cho phép người sử dụng sửa, xóa và ngưng hoạt động một bản ghi bất kỳ.

4. Sửa thông tin vật tư hàng hóa- phần mềm kế toán Kaike Free
4. Sửa thông tin vật tư hàng hóa

Trên đây là các bước thực hiện tạo dữ liệu vật tư hàng hóa Kaike.

Kaike.vn

Danh mục